D-AL Prick test

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

Pharmacotherapeutic group:
Immunopreparations (diagnostic allergen product) ATC code: V04CL

Characteristics

Diagnostic allergen product that contains standardised and nonstandardised allergens intended for the diagnostics of specific hypersensitivity (type I) to particular allergen or to determine the level of hypersensitivity.

For details click here.

Pharmacotherapeutic group:
Immunopreparations (diagnostic allergen).

Characteristics

Diagnostic allergens for prick tests are prepared from sterile basic extracts of relevant allergens. Concentration or biological activity of active substances is expressed in unit standardised quality units (SQU), protein nitrogen units (PNU) or as a dilution ratio. Biological activity of 1 000 JSK corresponds with the activity of a standardized allergen that in skin prick testing (in a randomly selected group of at least 20 patients with allergy) produces a mean of 5.5 wheal diameter. The product is intended for diagnostic purposes to confirm specific type 1 hypersensitivity of the patient to the specific allergen or to determine the level of hypersensitivity.

For details click here.

bg
bg