H-AL per os

Vstupom do tejto sekcie sa dostávate na stránky, ktoré obsahujú informácie určené zdravotníckym odborníkom a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená humánne liečivé prípravky predpisovať alebo vydávať (lekár, lekárnik).

Zaškrtnutím poľa >Potvrdzujem, že som zdravotnícky odborník< potvrdzujete, že ste zdravotnícky odborník a že ste sa zoznámili s uvedenou definíciou zdravotníckeho odborníka podľa platných právnych predpisov.


Kliknutím na odkaz „Vstúpiť“ beriete na vedomie, že informácie na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené VÝHRADNE zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho plynúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť nesprávnej interpretácie informácií na stránke, nesprávneho úsudku ohľadom vlastného zdravotného stavu, či možnosť vzniku nesprávnej preferencie k určitému humánnemu liečivému prípravku. Zároveň beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti liečby humánnym liečivým prípravkom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vstúpiť

Farmakoterapeutická skupina:
Imunopreparáty (alergénový prípravok) ATC kód: V01AA

Charakteristika

Alergénový liečivý prípravok určený na alergénovú špecifickú imunoterapiu (AIT) obsahujúci zmesi štandardizovaných alergénov peľov tráv a jarných stromov a neštandardizovaných alergénov z peľu tráv, drevín a burín, prachu a zvieracích epitélií, baktérií, húb a kvasiniek, roztočov a hmyzu. Biologická aktivita štandardizovaných alergénov je vyjadrená v jednotkách štandardnej kvality – JSK.

Podrobnosti nájdete tu

Objednávkový formulár

Farmakoterapeutická skupina:
Imunopreparáty (alergénový prípravok)

Charakteristika

Perorálne alergénové prípravky na alergénovú imunoterapiu (AIT) sú pripravené zo sterilných základných extraktov príslušných druhov alergénov. Koncentrácia alebo biologická aktivita účinných látok sa udáva v jednotkách štandardnej kvality (JSK) alebo v jednotkách proteínového dusíka (PNU).

Alergénová imunoterapia (AIT) sa odporúča ako výhodný spôsob imunoterapie u detí i dospelých, u ktorých bola potvrdená alergická reakcia sprostredkovaná protilátkami typu IgE. Alergénová imunoterapia sa robí u potvrdenej precitlivenosti na alergény, ktoré nemôžu byť z prostredia eliminované, sú prítomné v podstatnom množstve a spôsobujú obtiaže, zdôvodňujúce liečbu.

Podrobnosti nájdete tu.

bg
bg